{math}

{math}可以让模板设计者在模板中进行一些数学运算。

技术说明

因为使用了PHP函数 eval(),所以{math}是一个比较耗费性能的操作。 在PHP中做数学运算会更高效,所以尽可能在PHP进行数学运算并且把结果 assign()到模板中。 比较不建议的做法是在循环中使用{math}函数,比如在 {section}循环。

参数名称 类型 必选参数 默认值 说明
equation string Yes n/a 数学运算式
format string No n/a 结果的显示格式(sprintf)
var numeric Yes n/a 运算的变量值
assign string No n/a 用于赋值的变量名
[var ...] numeric Yes n/a 运算的变量值

Example 8.21. {math}

例子 a:


  {* $height=4, $width=5 *}

  {math equation="x + y" x=$height y=$width}

 

输出:


  9

 

例子 b:


  {* $row_height = 10, $row_width = 20, #col_div# = 2, assigned in template *}

  {math equation="height * width / division"
  height=$row_height
  width=$row_width
  division=#col_div#}

 

输出:


  100

 

例子 c:


  {* you can use parenthesis *}

  {math equation="(( x + y ) / z )" x=2 y=10 z=2}

 

输出:


  6

 

例子 d:


  {* you can supply a format parameter in sprintf format *}

  {math equation="x + y" x=4.4444 y=5.0000 format="%.2f"}
  
 

输出:


  9.44